دلتنگی

“تعبیر”

دلتنـــگی
یعنی صبح
و فکرکردن
به همهی دیشب
که خواب بود!

“حامد کیفری”