“مردم”

نه دلم صاف میشود
با مردم
نه آسمان ابری صاف!

“حامد کیفری”